Terms and conditions

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze producten en misschien heb je ook al wat bij ons besteld. Om ervoor te zorgen dat je weet wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten hebben we onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.

We’re delighted to hear that you’re interested in our products and perhaps already have placed an order. To make sure that we live up to your expectations and that you know what to expect from us you will find our terms and tonditions below.

Naam ondernemer/Company name: FeelGood Fashion Handelend onder de naam/Acting under the name of: FeelGood Fashion Vestigingsadres/Business adress: Dokter Perquinstraat 12,

2265 BJ Leidschendam

The Netherlands Telefoonnummer/Phonenumber: +31(0)623539303 en +31(0)629465369 Bereikbaar/contactable: van maandag (Monday) t/m zondag (Sunday) vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur E-mailadres/E-mailadress: info@FeelGoodFashion.eu KvK-nummer/Chamber of Commerce: 63882914 Btw-nummer/VAT-number: NL32755120B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou als consument en wij als FeelGood Fashion. We zullen deze Algemene Voorwaarden (digitaal) verstrekken op het moment dat je een bestelling bij ons doet. Ook zijn ze altijd na te lezen op onze website, www.feelgoodfashion.eu. Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat je ermee instemt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

These general conditions apply to every offer of FeelGood Fashion and on every distance contract between you and FeelGood Fashion. We will provide the terms and conditions (digitally) on the moment you place an order. You can also read our terms and conditions on our website, www.feelgoodfashion.eu. When you accept an offer or when you place an order at FeelGood Fashion you agree that these terms and conditions apply.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend wat inhoudt dat we ons uitdrukkelijk het recht behouden om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Wij kunnen niet aan aanbiedingen worden gehouden indien je redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende aanbiedingen of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij jouw bestelling hebben geaccepteerd. We zijn gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien wij een bestelling niet accepteren wordt dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van je bestelling medegedeeld. All our prices are optional which implies that we explicitly hold ourselfs the right to change these prices, especially when that’s necessary from a legal perspective. We can not be held responsible for (sales) prices when you reasonably can understand that the particular (sales) price, or a part of it, was a mistake or a typo.

An agreement will only apply form the moment that we have accepted your order. We are justified to deny an order or add certain condition to the shipment unless it’s explicitly determined otherwise. When we will not accept an order this will be communicated within five working days after the order was placed.

Bij ons krijg je een retourgarantie van 14 dagen. Dit betekent dat indien je niet tevreden bent over het product je dit binnen 14 dagen aan ons kan retourneren. Je krijgt je gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten dan binnen 14 dagen van ons terug. Indien je wilt mag je ook iets anders van dezelfde waarde uit onze website ervoor in de plaats uitzoeken, de verzendkosten daarvan komen dan voor onze rekening. De kosten die je maakt om het product aan ons terug te sturen zijn voor je eigen rekening.

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen. Als je in eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld dan gaat deze termijn in op de dag nadat je het laatste product uit de gehele bestelling hebt ontvangen.

With FeelGood Fashion you will have a return guarantee of 14 days. This means that when you are not satisfied with the shipped product you can return it within 14 days. Your whole purchase price will be refunded to you including the shipment costs. This will be refunded withing 14 days after we received the shipment back. It is also possible to purchase another item of our webshop of the same value instead. The shipping costs of this shipment will be for us. The costs you make for returning an item to us are for your own account.

The above mentioned term starts at the day that you, or a third person mentioned in advance who isn’t the transporter, received the product. When you have multiple items combined in one shipment the mentioned term starts when you have received the last product out of the whole shipment.

Tijdens de bedenktijd verwachten we van je dat je zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking ervan. Natuurlijk mag je het kledingstuk dat je bij ons hebt besteld passen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Hou hierbij wel rekening met hygiënische aspecten en zorg er dus voor dat je bij het passen ondergoed aanhoudt. Als je het product ook echt gaat dragen en het vervolgens daarna aan ons terugstuurt dan kunnen wij een vergoeding in rekening brengen voor de waardevermindering van het product.

During the mentioned term within the return policy we expect you to take gentle care of the product and it’s package. Offcourse it’s possible to try on your orders just as you can in a fysical shop. We expect you to keep up a high level of hygiene during a fitting and urge you to wear underwear whenever you try on your purchase. When you will actually wear the product and return it afterwards we can charge you the amount of loss of value of the product.

Als je gebruik wilt maken van de retourgarantie, meldt dit dan binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping ingevuld aan ons te mailen of meldt dit telefonisch. Zend vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat je dit bij ons hebt gemeld het product aan ons terug.

Verzend het product altijd terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en voor zover mogelijk in de originele verpakking. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor je eigen rekening.

When you wish to make use of the return policy you will announce that to us by using the modelform for returning. You can send this to us by e-mail or report it by telephone. Return the shipment then as soon as possible but at least within 14 days after your report to us.

Always return the product with all the shipped belongings in the original state and if possible in the original package. The costs of the return shipment are yours.

Alle producten die wij aanbieden zijn van goede kwaliteit in verhouding met de prijs die je ervoor betaalt. De kwaliteit en levensduur van kleding is natuurlijk ook altijd afhankelijk van hoe hiermee wordt omgegaan. Houd je daarom altijd aan de wasvoorschriften zoals die in het kledingstuk staan vermeld. Indien bij een kledingstuk, bij normaal gebruik en waarbij tevens de wasvoorschriften zijn nageleefd, toch onvolkomenheden worden geconstateerd heb je recht op herstel (indien mogelijk) of een vervangend product. Slijtage door het dragen is hiervan uitgesloten.

All products we offer are of good quality in relation to the price you pay for the product. The quality and lifespan of clothing is offcourse always depending on how it’s being used by the owner. Therefore always use the washing instructions stated on the product. When you have a product which had been used normally and has been washed by the washing instructions that contains blemishes you will have the right of repair (if possible) or an alternate product. This does not apply to normal wear.

In het bestelproces wordt kenbaar gemaakt wat de levertijden zijn. Deze zijn indicatief. Indien je gehele bestelling voorradig is wordt je bestelling op dezelfde dag verzonden indien je de bestelling vóór 16.00 uur aan ons hebt doorgegeven. De snelheid van aflevering van je bestelling is afhankelijk van de pakketservice die we gebruiken. De aflevering van je bestelling vindt plaats op het adres dat je bij bestelling aan ons hebt doorgegeven.

Within the orderingprocess the delivery timeline will be made clear to you. These are indicative. If your whole order is in stock your order will be send to you on the same day if we received your order before 16:00 hours (GMT +1). The speed of your delivery will depend on the parcel service that will handle your order. The delivery of your shipment will take place at the address you provided us during your order.

Betaling van je bestelling vindt plaats middels de op de website aangegeven betaalmethoden. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

The payment of your order will be done according to the payment method chosen in your order. You’re obligated to report inaccuracies in the stated or provided payment details to us.

We hopen natuurlijk dat je bestelling naar wens is, maar mocht je toch niet tevreden zijn, kan je je klacht (goed omschreven) per mail bij ons kenbaar maken. Wij zullen je bericht dan uiterlijk binnen 14 dagen, vanaf ontvangst hiervan, beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zullen we je binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging van de klacht mailen en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Offcourse we hope that your order is according to your wishes. However when you’re not satisfied you can fill in a complaint (thoroughly described) to us by e-mail. We will answer your e-mail within 14 days after receiving it. When a complaint takes a longer time to process we will send you an acknowledgement of receipt of the complaint within 14 days and an indication when you can expect an update on your complaint.

Voor het verwerken van je bestelling slaan we jouw persoonsgegevens op. Wij delen deze gegevens niet met derden, anders dan de bezorgingsdienst die jouw bestelling bij het door jou opgegeven adres aflevert.

Persoonlijke gegevens die wij ontvangen omdat je onze website bezoekt gebruiken we om, in de eerste plaats, onze webdiensten aan je te kunnen leveren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens ook voor onderzoek en analyse om onze website te verbeteren en daar waar mogelijk meer aan te laten sluiten op jouw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Wanneer je bij ons een persoonlijk account aanmaakt om in het vervolg sneller een bestelling te plaatsen, hou het wachtwoord dan strikt geheim en deel dit nooit met anderen.

With processing your order we will save your personal data provided. We will not share this data with third parties, other then the parcel service who will deliver your shipment at the address you provided.

Personal data that we receive because you visit our website will be used by us to, first of all, provide you our webservices. Besides that we can also use this data for research purposes and analysis to improve our website and, where possible, to get it more in line with your personal need and preferences.

When you make an account to place your future orders faster, keep your password secret and never share it with someone else.

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

3. Indien er een verschil is tussen de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden en de Engelse versie van de algemene voorwaarden zal de Nederlandse versie gelden.

1. On agreements between the entrepreneur and consumer on which these general conditions apply, solely the Dutch law will apply;

2. All disputes between parties will be submitted to the therefore competent Dutch judge

3. If there is a conflict between the Dutch version of the terms and conditions and the English version of the terms and condition the Dutch version shall prevail.

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. We hold ourselves the right to change these terms and conditions.

Onderstaand formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je gebruik wilt maken van de retourgarantie.

Please only fill in the form below when you make use of the return policy.

Aan/To: FeelGood Fashion

Dokter Perquinstraat 12

2265 BJ Leidschendam info@FeelGoodFashion.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep/ I hereby declare, that I recall our agreement concerning the sale of the next items:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Datum ontvangst bestelling/ Receiving date of order:

Naam/Name:

Adres/Address:

Telefoonnummer/Phonenumber:

Handtekening/Signature: